پروانه ساخت کیت کووید-19

مجوز فروش و پروانه ساخت

کیت rRT-PCR تک مرحله‌ای چند منظوره CoVID-19

Reticulocyte Staining Kit
SARS-CoV2 Sample Controls
فهرست