کووید سه ژن اسفند ۱۴۰۲ تمدید پروانه ساخت شرکت امیرپیوند

مجوز فروش و پروانه ساخت

کیت تشخیص ملکولی تک مرحله‌اى و چندمنظوره تشخیص SARS-CoV-2 به همراه بررسی موتاسیون حذفی 70-69 ژن S

شماره پروانه:97811137
CoVID19 Multiplex one-step PCR
Rotavirus Detection rRT-PCR Kit
فهرست
error: Content is protected !!