پروانه تمدید ساخت کیت کووید 3 ژن 50 و 100 تستی

مجوز فروش و پروانه ساخت

کیت تشخیص ملکولی تک مرحله‌اى و چندمنظوره تشخیص SARS-CoV-2 به همراه بررسی موتاسیون حذفی 70-69 ژن S

شماره پروانه:97811137
Mycobacteria DNA Extraction Kit
TB-Fluorochrome Staining Kit
فهرست
error: Content is protected !!