گواهی فروش کیت غربالگری CoVID S-B.1.1.7

مجوز فروش و پروانه ساخت

کیت تشخیص ملکولی تک مرحله‌اى و چندمنظوره تشخیص SARS-CoV-2 به همراه بررسی موتاسیون حذفی 70-69 ژن S

Multiplex one-step SARS-CoV2 & Influenza A/B PCR
Urine Dipstick 3 levels QC control
فهرست