پروانه ساخت کویید19 سه ژن

مجوز فروش و پروانه ساخت

کیت تشخیص ملکولی تک مرحله‌اى و چندمنظوره تشخیص SARS-CoV-2 به همراه بررسی موتاسیون حذفی 70-69 ژن S

Multiplex one-step SARS-CoV2 & Influenza A/B PCR
Bovine BSA Serum Albumin 22%
فهرست