شرکت پژوهش و توسعه امیرپیوند ، تولید کننده معرفها، کیت ها و مواد مصرفی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی، پژوهشی و آموزشی، به منظور کسب رضایت و برآورده کردن انتظار و نیازهای مشتریان، به طور مداوم تلاش خود را در جهت بهبود محصولات و فرآیندهای تولیدی از یکطرف و تولید و تحویل به موقع محصولات بدون نقص از طرف دیگر مبذول خواهد داشت.
تمامی بندهای موجود در این خط مشی برای تمامی کارکنان توضیح ، مورد بحث و تفهیم قرار گرفته و به عنوان بخشی از دستورالعمل استخدامی کارکنان جدید در نظر گرفته خواهد شد. این خط مشی به صورت کتبی در تمامی مکانهای عمومی شرکت و به صورت قابل دسترس برای تمامی کارکنان نصب گردیده است.
تمامی اهداف اولیه شرکت پژوهش و توسعه امیرپیوند در این خط مشی توضیح داده شده، مورد بررسی قرار گرفته و شامل موارد ذیل است:

تولید و تحویل به موقع محصولات:
تولید و تحویل به موقع محصولات، مشتریان را قادر می‌سازد تا تعهدات مربوط به خود را برآورد و برنامه‌ریزی کنند. تولید و تحویل به موقع محصولات توسط شرکت پژوهش و توسعه امیرپیوند در راستای حمایت از مشتریان بوده و به طور متقابل برای تمامی ذینفعان سودمند خواهد بود.

تولید و تحویل بدون نقص محصولات:
تولید و تحویل بدون نقص محصولات بسیار پرهزینه است. برخی از هزینه ها عبارتند از: فرآیند کنترل کیفیت گسترده، استخدام افراد متخصص و شایسته و مدیریت اصولی.

تمامی اهداف مربوط به این بخش به صورت سالانه مورد بررسی و در صورت نیاز اصلاح قرار خواهند گرفت.
این خط مشی تهیه شده و توسط مدیر عامل شرکت پژوهش و توسعه امیرپیوند مورد تایید قرار گرفته است.
مدیر عامل و تمامی کارکنان شرکت پژوهش و توسعه امیرپیوند متعهد می‌شوند که مسئولیت خود را در اجرا و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت مطابق با تمامی
استانداردها، قراردادها و مقررات موجود در ایران و الزامات مربوط به ایزو 2016 : 13485 انجام دهند.

فهرست
error: Content is protected !!