پروانه ساخت EBV-CMV-VZV شرکت امیرپیوند

مجوز فروش و پروانه ساخت

کیت PCR چندمنظوره تشخیصی EBV/CMV/VZV Meningitis

شماره پروانه:19450738
Multiplex one-step SARS-CoV2 & Influenza A/B PCR
CoVID19 Multiplex one-step PCR
فهرست
error: Content is protected !!