محلولVoges-Proskauer (VP)

برای قیمت تماس بگیرید

آزمایش Voges-Proskauer (VP) برای متمایز کردن ای. کولی (VP-) از باکتریهای کلبسیلا،انتروباکتر،هافنیا و سراشیا می‌باشد. که با تعیین میزان تولید استیل متیل کربینول از تخمیر گلوکز توسط ارگانیزمها مورد استفاده قرار می­گیرد. در تولید استیل متیل کربینول ، این ماده در حضور معرف A، معرف B و اکسیژن اتمسفری به دی‌استیل تبدیل می‌شود. ترکیبات دی‌استیل و ترکیبات حاوی گوانیدین موجود در پپتون های متمرکز‌شده و یک پلیمر قرمز متمایل به صورتی تشکیل می‌دهند.

توضیحات

مزایا و کاربرد:

  • دارای دستورالعمل گزارش‌دهی تفصیلی همراه با شکل و جدول
  • دارای Job Aid به منظور سهولت استفاده توسط اپراتور
  • قابل رقابت از نظر کیفیت و قیمت با برترین برندها
فهرست