مجوز و پروانه ساخت

  1. خانه
  2. نمونه کارها

تائیدیه و مجو‌زهای اخذ شده شرکت پژوهش و توسعه امیرپیوند از اداره کل تجهیزات پزشکی (IMED)

Jak2 V617F mutation detection kit

MR &VP Reagents

کیت رنگ آمیزی آهنAP-RAD

Iron Staining of BM/PB kit

TB-Fluorochrome Staining Kit

ارزیابی کیفیت خدمات آزمایشگاهی با کیت های کنترل نوار ادرار

Urine Dipstick 3 levels QC control

Concentrated-Stain-Buffer-for-Hematology-Slide-Stainer AP_RAD

Concentrated Stain & Buffer for Hematology Slide Stainer

کیت رنگ آمیزی رتیکولوسیت-AP-RAD

Reticulocyte Staining Kit

CoVID19 Multiplex one-step PCR

SARS-CoV2 Sample Controls

SARS-CoV2 RNA Controls

Viral Transport Medium (VTM)

کیت غربالگری بیماری کووید-19 و آنفلونزا نوع AوB

Multiplex one-step SARS-CoV2 & Influenza A/B PCR

CoVID19 dropout multiplex one-step

AP-RAD Bovine Serum Albumin 22% IVD

Bovine BSA Serum Albumin 22%

فهرست