مجوز و پروانه ساخت

  1. خانه
  2. نمونه کارها

تائیدیه و مجو‌زهای اخذ شده شرکت پژوهش و توسعه امیرپیوند از اداره کل تجهیزات پزشکی (IMED)

SARS-CoV2 Sample Controls

SARS-CoV2 RNA Controls

Viral Transport Medium (VTM)

CoVID19 Multiplex one-step PCR

کیت غربالگری بیماری کووید-19 و آنفلونزا نوع AوB

Multiplex one-step SARS-CoV2 & Influenza A/B PCR

CoVID19 dropout multiplex one-step

ارزیابی کیفیت خدمات آزمایشگاهی با کیت های کنترل نوار ادرار

Urine Dipstick 3 levels QC control

AP-RAD Bovine Serum Albumin 22% IVD

Bovine BSA Serum Albumin 22%

فهرست