مجوز و پروانه ساخت

  1. خانه
  2. نمونه کارها

تائیدیه و مجو‌زهای اخذ شده شرکت پژوهش و توسعه امیرپیوند از اداره کل تجهیزات پزشکی (IMED)

ارزیابی کیفیت خدمات آزمایشگاهی با کیت های کنترل نوار ادرار

Urine Dipstick 1 level & 3 levels QC control

کیت رنگ آمیزی رتیکولوسیت-AP-RAD

Reticulocyte Staining Kit

پیوند

Adenovirus Qualitative Real-time PCR Detection Kit

پیوند

Genomic DNA Extraction Kit (50-100 RNX)

Genomic RNA Extraction Kit (50-100 RNX)

MR &VP Reagents

پیوند

Multiplex SARS-CoV-2, Influenza A & B One-step (5genes)

کیت غربالگری بیماری کووید-19 و آنفلونزا نوع AوB

Multiplex one-step SARS-CoV2 & Influenza A/B PCR

Gram Stain kit

CoVID19 Multiplex one-step PCR

MTC and NTM Multiplex PCR kit

Mycobacteria DNA Extraction Kit

CoVID19 dropout multiplex one-step

TB-Fluorochrome Staining Kit

پیوند

RNA CoVID-19 Extraction Kits (50-100 RNX)

کیت رنگ آمیزی آهنAP-RAD

Iron Staining of BM/PB kit

Jak2 V617F mutation detection kit

Viral Transport Medium (VTM)

Concentrated-Stain-Buffer-for-Hematology-Slide-Stainer AP_RAD

Concentrated Stain & Buffer for Hematology Slide Stainer

SARS-CoV2 Sample Controls

SARS-CoV2 RNA Controls

AP-RAD Bovine Serum Albumin 22% IVD

Bovine BSA Serum Albumin 22%

فهرست
error: Content is protected !!