1400-09-14 پروانه ساخت رنگ آمیزی TB

مجوز فروش و پروانه ساخت

کیت رنگ‌‌آمیزی فلورسانس مایکوباکتریوم (AFB)

Iron Staining of BM/PB kit
Urine Dipstick 3 levels QC control
فهرست